häzirki ýagdaýy: Pekialar Faýllary>Programma meýdany>Faýlyk binasy
Faýlyk binasyHaryt maglumatlary
Faýlyk binasy

'Biz agşam üçin mobil ýuwçylyk platformalaryny ulanmakdan çykyp bilmeris. Şonuň üçin, eger biz işgärde ýeterlik ýagtylyk enjamlaryň we a çyk işleýän ýerinde ýeterlik ýeri bolmagy isleýän bolsa, biz golaý enjamlaryň we binalaryň operasiýa wagtynda çarpyşmazlyga mümkin etmek Munuň ýagdaýynda, mobil ýuwçylyk platformlary daşaryk hatlaryň astynda işlemeli däldir we çarpyşmalardan öň bu hatlary ellemek üçin ýokarmaly bolmaly.

Yükselişi taýýarlançylar hemmesini hatırlatýar ki, ýüklemek operasiýasynda aýaklaryň ýerini göçürmek ýa-da üýtgetmek üçin rugsat berilmeýär. Eger aýaklary düzeltmek üçin gerekli bolsa, aýaklary düzeltmekden öň goýulmaly. Iň üstündeki ýagdaýdaky sanlaryň käbir sany lift fabrikalarynyň bu gün agşam mobil kargo elevatorlaryny ulanmakda paylaşýarlar.

Çaltylyk platformlaryň köplenç ýokary agyrly bolmagyň sebäbi, esasy sebäbi çelik platformyň üstünde ulanylýan çörekligi we golaýlaşyklaryň ýokary uly we çörekligi sebäbi. Şol platformyň bahasy relativ ýokary ýokary bolsa, onuň praktikanty örän güýçli Destek bagynyň kallygyny güçlendirmek gowurak stabilitete garaşyp biler we kargo elevatynyň ýitirmesi wagtynda köp çekim çykaryp biler. Eger täsirli eccentrik loading bolsa hem, destek bagynyň üýtgemesi ýa-da gaty bolmaz.

TAGSbelligi:
BaglanyşyklyFaýlyk binasymaslahat beriň
  •   +86
  •   +1
  •   +355
  •   +213
  •   +93
  •   +54
  •   +971
  •   +297
  •   +968
  •   +994
  •   +247
  •   +20
  •   +251
  •   +353
  •   +372
  •   +376
  •   +244
  •   +1
  •   +1
  •   +43
  •   +61
  •   +853
  •   +1
  •   +675
  •   +1
  •   +92
  •   +595
  •   +970
  •   +973
  •   +507
  •   +55
  •   +375
  •   +1
  •   +359
  •   +1
  •   +389
  •   +229
  •   +32
  •   +354
  •   +1
  •   +48
  •   +387
  •   +591
  •   +501
  •   +267
  •   +975
  •   +226
  •   +257
  •   +850
  •   +240
  •   +45
  •   +49
  •   +670
  •   +228
  •   +1
  •   +1
  •   +7
  •   +593
  •   +291
  •   +33
  •   +298
  •   +689
  •   +594
  •   +590
  •   +39
  •   +63
  •   +679
  •   +358
  •   +238
  •   +500
  •   +220
  •   +242
  •   +243
  •   +57
  •   +506
  •   +1
  •   +299
  •   +995
  •   +53
  •   +590
  •   +1
  •   +592
  •   +7
  •   +509
  •   +82
  •   +31
  •   +599
  •   +1
  •   +382
  •   +504
  •   +686
  •   +253
  •   +996
  •   +224
  •   +245
  •   +1
  •   +233
  •   +241
  •   +855
  •   +420
  •   +263
  •   +237
  •   +974
  •   +1
  •   +269
  •   +383
  •   +225
  •   +965
  •   +385
  •   +254
  •   +682
  •   +599
  •   +371
  •   +266
  •   +856
  •   +961
  •   +370
  •   +231
  •   +218
  •   +423
  •   +262
  •   +352
  •   +250
  •   +40
  •   +261
  •   +960
  •   +356
  •   +265
  •   +60
  •   +223
  •   +692
  •   +596
  •   +230
  •   +222
  •   +1
  •   +1
  •   +976
  •   +1
  •   +880
  •   +51
  •   +691
  •   +95
  •   +373
  •   +212
  •   +377
  •   +258
  •   +52
  •   +264
  •   +27
  •   +211
  •   +674
  •   +505
  •   +977
  •   +227
  •   +234
  •   +683
  •   +47
  •   +672
  •   +680
  •   +351
  •   +81
  •   +46
  •   +41
  •   +503
  •   +685
  •   +381
  •   +232
  •   +221
  •   +357
  •   +248
  •   +966
  •   +590
  •   +239
  •   +290
  •   +1
  •   +1
  •   +378
  •   +508
  •   +1
  •   +94
  •   +421
  •   +386
  •   +268
  •   +249
  •   +597
  •   +677
  •   +252
  •   +992
  •   +886
  •   +66
  •   +255
  •   +676
  •   +1
  •   +1
  •   +216
  •   +688
  •   +90
  •   +993
  •   +690
  •   +681
  •   +678
  •   +502
  •   +58
  •   +673
  •   +256
  •   +380
  •   +598
  •   +998
  •   +34
  •   +30
  •   +852
  •   +65
  •   +687
  •   +64
  •   +36
  •   +963
  •   +1
  •   +374
  •   +967
  •   +964
  •   +98
  •   +972
  •   +39
  •   +91
  •   +62
  •   +44
  •   +1
  •   +246
  •   +962
  •   +84
  •   +260
  •   +235
  •   +350
  •   +56
  •   +236